Điểm thi lại tốt nghiệp năm 2016

Đăng ngày : 22/11/2016 3:52:46 PM

 – Điểm thi học phần Chính trị:  Xem chi tiết

–  Điểm thi học phần Nguyên lý cơ bản của CN Mac – Lên Nin: Xem chi tiết

–  Điểm thi môn thi Chuyên ngành: Xem chi tiết

–  Điểm thi môn thi Cơ sở ngành: Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Thực hành nghề(Công nghệ may và Thời trang) : Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Lý thuyết nghề: Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Thực hành nghề(Thiết  kế mẫu): Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Lý thuyết tổng hợp(Công nghệ May và Thời trang): Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Cơ sở ngành (Công nghệ may): Xem Chi tiết

– Điểm thi học phần Chuyên ngành (Phần Thiết kế mẫu Công nghiệp): Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Lý thuyết tổng hợp (Điện Công nghiệp): Xem Chi tiết

– Điểm thi học phần Thực hành nghề (Điện Công nghiệp): Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Thực hành nghề (Phần May đối mẫu – May và Thời trang):Xem chi tiết

– Điểm thi học phần Chuyên ngành (Phần May đối mẫu – Công nghệ may) Xem tại đây

Bài viết liên quan: